Beitragsordnung

§ 1 Allgemeine Angaben

Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum 15. Februar des Geschäftsjahres in einer Summe auf der Grundlage einer Rechnung fällig. Ausgenommen sind Mitgliedsbeiträge, die eine Höhe von 1.000 € überschreiten. ln diesem Fall sind jeweils 50 % des Gesamtbeitrages bis zum 15. Februar und 15. August zu entrichten.

§ 2 Beitragshöhe

(1) Der Jahresbeitrag für natürliche Personen beträgt 50,- €.

Studenten und Auszubildende zahlen 25,- €.

(2) Der Jahresbeitrag für Kommunen richtet sich nach der Anzahl der Einwohner. Je Einwohner werden 0,10 € erhoben, mindestens 100 €.

(3)

  1. Städtische Tourismusunternehmen (z.B. StadtmarketinggeseIlschaften): 500,- €
  2. überregionale Tourismusverbände: 400,- €
  3. regionale Tourismusgemeinschaften: 100,- €
  4. örtliche Tourismusvereine (Einnahmen unter 10.000,- p.a.): 50,- €
  5. gemeinnützige örtliche Heimat- und Naturschutzvereine: 25,- €

(4) Der Jahresbeitrag für Unternehmen des Fremdenverkehrs- und Tourismusgewerbes beträgt für reine Gastronomiebetriebe 50 € und für Unternehmen mit Gästebetten 3 € pro Gästebett, jedoch mindestens 50 €.

(5) Der Jahresbeitrag für Firmen außerhalb des Tourismusgewerbes beträgt mindestens 500 €. Der Vorstand ist ermächtigt, diese Beiträge individuell zu vereinbaren.

(6) Bei Vereinseintritt im laufenden Jahr ist ein anteiliger auf volle Monate bezogener Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

(7) Bei Vereinsaustritt vor Jahresende erfolgt keine anteilige Beitragsrückerstattung.

§ 3 Inkrafttreten

Die Beitragsordnung wurde zur Gründungsversammlung des Vereins beschlossen und tritt damit zum 17.07.2010 in Kraft.

 

Beitragsordnung als PDF herunterladen

 

Příspěvkový řád

§ 1 Obecné údaje

(1) Členský příspěvek je nutno uhradit vždy do 15. února kalendářního roku na základě vystavené faktury. Výjimku tvoří příspěvky přesahující roční částku 1000€. V tomto případě je 50% částky splatných do 15. února, zbývajících 50% do 15. srpna téhož roku.

§ 2 Výše příspěvku

(1) Roční příspěvek fyzické osoby činí 50,- €.

Studenti a učni platí 25,- €.

(2) Roční příspěvek obcí se řídí počtem obyvatel dané obce. Příspěvek na obyvatele činí 0,10 € nejméně však 100 € na obec.

(3)

  1. městská turistická zařízení a podniky (např. městský marketing apod.): 500,- €
  2. nadregionální turistické svazy: 400,- €
  3. regionální turistické společnosti: 100,- €
  4. místní turistické spolky a organizace (s příjmy pod 10.000,- p.a.):  50,- €
  5. obec.prosp. domovské, okrašl. a ochranářské spolky: 25,- €

(4) Roční příspěvek pro podniky cestovního ruchu a podnikání v turistice činí pro čistě gastronomické podniky 50 € a pro podniky s ubytovacími kapacitami 3 € na lůžko, avšak nejméně 50 €.

(5) Roční příspěvek pro firmy podnikající mimo sféru cestovního ruchu a turistiky činí min. 500 €. Předsednictvo je oprávněno jednat o těchto příspěvcích individuálně.

(6) V případě vzniku členství v průběhu roku se stanoví příspěvek jako alikvótní část dle počtu celých měsíců členství.

(7) V případě zrušení členství před koncem kalendářního roku se zaplacený příspěvek ani jeho alikvótní část nevrací.

§ 3 Platnost  

(1) Příspěvkový řád byl schválen na jednání ustavující schůze spolku a vstoupil proto v platnost dnem 17. 07. 2010.

 

Download PDF