Alte Salzstraße Halle-Prag e.V.

Suchen

Jazyk

Aktuelles

Stanovy

Preambule

Úsek „Staré solné stezky“ z Halle do Prahy –  v celé své délce vede ze severního Německa (Lübeck) až do jižní Itálie (Sicílie, Trapani) – patřil k intenzívně využívaným obchodním cestám v severojižním směru a křížil četné jiné obchodní cesty, které probíhaly z východu na západ. Ve středověku dosahovala taková obchodní cesta stejného významu, jaký dnes připisujeme dálnicím a tranzitním trasám.

Obchodníci, celnice, zákonodárství, měnové rozdíly, jazykové bariéry a mnoho dalšího charakterizovalo hospodářský vývoj podél „Staré solné stezky“ a to vše zde můžeme dnes ukázat. Soužití sousední národů určovaly mj. právě takové obchodní cesty, jakou byla „Stará solná stezka“,  na které se nejen obchododvalo se zbožím, ale vzájemně předávaly a přejímaly zvyky a obyčeje. Bádání a zkoumání historických událostí a příběhů v kontextu s 21. stoletím  nesmí zůstat jen u badatelů, chceme, aby bylo zpřístupněno a nabídnuto obyvatelům i turistům, ale také žákům a studentům doma i za hranicemi. Hlavním cílem tohoto spolku je rozvíjet historické vědomí a úctu k činnostem našich předků v dávno minulých časech.

Stará obchodní cesta spojuje více než tisícileté solné město Halle an der Saale, jež se může pochlubit nejstarším bratrstvem dobyvatelů soli v Evropě, založeným už v roce 1491, s více než tisíciletým královským městem Prahou, která je domovem nejstarší univerzitě ve střední Evropě (1348).

Spolek zve všechny na pouť za objevováním této kulturněhistoricky významné obchodní cesty mezi Halle a  Prahou a k vytvoření prožitkové trasy, která umožní navždy uchovat poznatky získané na této historické stezce.

Obsah

§ 1 Jméno a sídlo
§ 2 Cíle
§ 3 Obecná prospěšnost
§ 4 Členství
§ 5 Druhy členství
§ 6 Ukončení členství
§ 7 Práva a povinnosti členů
§ 8 Orgány a složky
§ 9 Předsednictvo
§ 10 Členská schůze
§ 11  Změny stanov
§ 12 Zrušení
§ 13 Financování
§ 14 Závěrečná ustanovení

§ 1 JMÉNO A SÍDLO

 (1) Spolek nese jméno „Alte Salzstraße Halle – Prag“ (Stará solná stezka Halle – Praha) a podtitul „Mit dem weißen Gold in die goldene Stadt“ (S bílým zlatem do zlatého města).

(2) Sídlo spolku je v Halle (Saale), bude zaneseno do rejstříku spolků a dostane označení „e.V.“ (registrovaný spolek).

(3) Obchodní rok je kalendářní rok

Obsah

§ 2 CÍLE

(1) Spolek si vytyčil za cíl poznávat a zpřístupňovat veřejnosti historii, kulturněhistorické památky a prvky kulturní krajiny na území podél „Staré solné stezky“, dávat podněty k historickým výzkumům, podporovat je a svými silami také provádět.

(2) Spolek rozvíjí pracovní kontakty s jinými spolky, institucemi, obcemi a soukromými osobami na německém a českém území, které cítí závazky ke kulturnímu dědictví na této obchodní cestě.

(3) Spolek rozvíjí pracovní kontakty také se školami a dalšími vzdělávacími zařízeními na německém i českém území. S jejich pomocí a prostřednctvím kulturněhistorických bádání chce přiblížit dějiny záživnou formou široké veřejnosti.

(4) Spolek organizuje akce, které napomáhají dosažení cíle.

(5) Spolek může rozhodnout o tom, že se stane členem jiných organizací.

Obsah

§ 3 OBECNÁ PROSPĚŠNOST

 

(1) Spolek sleduje výlučně a bezprostředně obecně prospěšné cíle ve smyslu oddílu  „daňově zvýhodněné činnosti“ (v ČR: činnosti osvobozené od daně z příjmu) směrnice o odvodech.

(2) Obecně prospěšný cíl spolku je podpora péče o kulturní a historické dědictví a jejich poznávání, podpora internacionálního smýšlení, tolerance ve všech oblastech kultury, myšlenek mezinárodního porozumění a občanské angažovanosti pro obecně prospěšné cíle.

(3) Spolek koná nezištně, nesleduje především komerční cíle.

(4) Finanční prostředky spolku smějí být použity jen pro cíle dle stanov. Členové spolku neobdrží žádné finanční dotace z rpostředků spolku.

(5) Žádná osoba ani zařízení nesmí být zvýhodněny vynaložením prostředků na účel, který je spolku cizí nebo neúměrně vysokými odměnami.

 (6) Dotace spolku, zejména z účelově vázaných prostředků veřejnoprávního zařízení smějí být použity pouze pro předem písemně stanovené účely.

(7) Směrnice pro výplatu odměn a náhrad nákladů pro předsednictvo a členy:

(a) V případě potřeby mohou být funkce ve spolku vykonávány v rámci rozpočtových možností na základě smlouvy o činnosti nebo za úhradu nákladů ve smyslu § 3 č. 26 a 26a EStG (zák. o dani z příjmu).

(b) O vykonávání spolkové funkce za úplatu rozhoduje předsednictvo. Rovněž rozhoduje o obsahu smluv o činnosti a jejich ukončení.

(c) Předsednictvo je oprávněno zadávat činnosti pro spolek formou zakázky za přiměřenou úplatu nebo náhradu vynaložených nákladů.

(d) K vyřizování povinností jednatele a vedení jednatelství je předsednictvo je oprávněno zaměstnat v rámci rozpočtových možnosti osoby v řádném pracovním poměru.

(e) V rámci svých povinnosti je předsednictvo na výroční členské schůzi povinno členům podávat roční zprávu o výplatě odměn a náhrady nákladů.

(8) Členové spolku, kterým byly uděleny zakázky, nejsou oprávněni hlasovat.

(9) Přebytky z roční závěrky se převádějí do následujícího obchodního roku, pokud není z hlediska dotací stanoveno jinak.

Obsah

§ 4 ČLENSTVÍ

(1) Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba. Fyzická osoba po dosažení 18. roku věku. Přihláška za člena se předsednictvu předává písemnou formou.

(2) O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo. Odmítnutí přihlášky za člena nemusí být zdůvodněno.

Obsah

§ 5 DRUHY ČLENSTVÍ

(1) Členové spolku na základě písemné přihlášky podle §4. Členem spolku se může stát každá osoba, která se zajímá o cíle spolku

(2) Instituce jako členové spolku (např spolky s podobnými cíli nebo firmy). Člen spolku se mohou stát libovolná zařízení, která chtějí podporovat cíle spolku.

(3) Čestné členství a podpora spolku. Čestnými členy nebo podporovateli spolku mohou být na návrh předsednictva jmenovány osoby, které se zvláště zasloužily o plnění cílů spolku.

Obsah

§ 6 UKONČENÍ ČLENSTVÍ

(1) Členství končí smrtí člena, dobrovolným vystoupenm nebo vyloučením ze spolku.

(2) Dobrovolné vystoupení se děje písemným prohlášením podaným předsednictvu, s výpovědní lhůtou dvou měsíců před koncem obchodního roku.

(3) Člen může být vyloučen předsednictvem ze spolku, pokud je přes dvojí upozornění v prodlení s platvou členského příspěvku. Vyloučení smí být provedeno až dva měsíce po druhé upomínce. Člen musí být zpraven písemně.

(4) Člen může být předstvenstvem vyloučen pro nečestné jednání nebo chování poškozující spolek. Proti tomuto rozhodnutí je možné do 4 týdnů od jeho obdržení podat písemný odpor představenstvu. O odporu s konečnou platností rozhodne neprodleně svolaná (mimořádná) členská schůze.

Obsah

§ 7 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

(1) Členové spolku mají právo podávat návrhy a hlasovat na členské schůzi. Každý člen má jeden hlas.

(2) Institucionální členové mají rovněž právo podávat návrhy a hlasovat na členské schůzi. Každá  instituce má jeden hlas.

(3) Čestní členové mají právo mluvit a podávat návrhy na členské schůzi, nikoliv však právo hlasovat.

(4) Členové spolku (fyzické i právnické osoby) platí roční členský příspěvek stanovený členskou schůzí. Členské příspěvky řeší samostatná směrnice o členských příspěvcích. Čestní členové jsou od placení členských příspěvků osvobozeni.

(5) Na principu vzájemnosti jsou od placení příspěvků osvobozeni členové – právnické osoby.

Obsah

§ 8 ORGÁNY A SLOŽKY

 (1) Orgány spolku jsou

a)  předsednictvo

b)  členská schůze.

(2) Usnesením členské schůze nebo předsednictva mohou být zřizovány další organizační složky, zejména výbory se zvláštními úkoly.

Obsah

§ 9 PŘEDSEDNICTVO

(1) Předsednictvo se skládá nejméně z:

  • předsedy
  • místopředsedy
  • jednatele
  • pokladníka

(2) Jednat za spolek ve smyslu § 26 BGB (obč. zák.) jsou oprávneni předseda a místopředseda. Každý je oprávněn jednat samostatně.

(3) Funkční období celého předsednictva je dva roky. Předsednistvo může být zvoleno znovu. Předsednictvo zůstává ve funkci, dokud není zvoleno nové.

(4) Předsednictvo vykonává čestné funkce a vypracovává si jednací řád.

(5) O jednáních předsednictva se vedou zápisy, které podepisuje jednatel.

Obsah

§ 10 ČLENSKÁ SCHŮZE

(1) Řádná členská schůze spolku se koná během prvního čtvrtletí kalendářního roku. Členové obdrží pozvánku na schůzi s programem jednání vždy nejpozději dva týdny před termínem konání schůze osobně nebo poštou (rozhodující je datum podacího razítka).

(2) Řádné členské schůzi přísluší:

a) přijímat výroční zprávy předsednictva

b) odvolávat celé předsednictvo

c) případná volba nového předsednictva

d) volba revizora (znovuzvolení je přípustné)

e) změna stanov spolku

f) stanovení výše členského příspěvku či dalších jiných poplatků

g) rozhodování o žádostech

h) jmenování čestných členů

i) zrušení spolku.

(3) Mimořádné členské schůze se mohou konat v případě potřeby. Předsednictvo svolává mimořádnou členskou schůzi ze své vůle, pokud je závažný důvod, nebo pokud nejméně jedna třetina členů oprávněných hlasovat o to písemnou formou s odůvodněním požádá. V obou případech musí být svolání provedeno písemně nejméně 4 týdny před termínem konání schůze.

(4) Každá mimořádná členská schůze svolaná s dodržením stanovené lhůty je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů oprávněných hlasovat. Rozhoduje pak o všech návrzích prostou většinou hlasů.

(5) O členské schůzi a jejích usneseních se vede zápis, který podepisuje jednatel.

Obsah

§ 11 ZMĚNY STANOV

(1) Změny ve stanovách vyžadují 2/3 většinu hlasů členů oprávněných hlasovat přítomných v okamžiku hlasování.

Obsah

§ 12  ZRUŠENÍ

(1) O zrušení spolku může být rozhodnuto minimálně 2/3-většinou hlasů přítomných členů, pokud je schůze podle stanov prohlášena za usnášeníschopnou.

(2) Na členské schůzi svolané ke zrušení spolku musí být přítomna nejméně polovina členů. Pokud tomu tak není, musí být nejpozději do 4 týdnů svolána nová schůze, která bude usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

(3) V případě zrušení spolku nebo v případě, že již nebude sledovat původní daňově zvýhodněné cíle, připadně jmění spolku veřejnoprávní právnické osobě nebo jiné obecně prospěšné instituci za účelem využití na podporu péče o kulturní a historické dědictví a jejich poznávání, podpora internacionálního smýšlení, tolerance ve všech oblastech kultury, myšlenek mezinárodního porozumění a občanské angažovanosti pro obecně prospěšné cíle.

(4) Členská schůze na závěr rozhodne o příjemci.

Obsah

§ 13 FINANCOVÁNÍ

(1) Spolek je financován z členských příspěvků, dotací a darů.

Obsah

§ 14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Pokud tyto stanovy neurčují jinak, platí ustanovení §§ 21 až 79 BGB (Obč.zák.).

(2) Stanovy byly schváleny zakládající členskou schůzí dne 17. července 2010 v Halle (Saale) a vstupují tímto schválením v platnost.

Obsah

Download PDF