Alte Salzstraße Halle-Prag e.V.

Suchen

Jazyk

Aktuelles

Příspěvkový řád

§ 1 Obecné údaje

(1) Členský příspěvek je nutno uhradit vždy do 15. února kalendářního roku na základě vystavené faktury. Výjimku tvoří příspěvky přesahující roční částku 1000€. V tomto případě je 50% částky splatných do 15. února, zbývajících 50% do 15. srpna téhož roku.

§ 2 Výše příspěvku

(1) Roční příspěvek fyzické osoby činí 50,- €.

Studenti a učni platí 25,- €.

(2) Roční příspěvek obcí se řídí počtem obyvatel dané obce. Příspěvek na obyvatele činí 0,10 € nejméně však 100 € na obec.

(3)

  1. městská turistická zařízení a podniky (např. městský marketing apod.): 500,- €
  2. nadregionální turistické svazy: 400,- €
  3. regionální turistické společnosti: 100,- €
  4. místní turistické spolky a organizace (s příjmy pod 10.000,- p.a.):  50,- €
  5. obec.prosp. domovské, okrašl. a ochranářské spolky: 25,- €

(4) Roční příspěvek pro podniky cestovního ruchu a podnikání v turistice činí pro čistě gastronomické podniky 50 € a pro podniky s ubytovacími kapacitami 3 € na lůžko, avšak nejméně 50 €.

(5) Roční příspěvek pro firmy podnikající mimo sféru cestovního ruchu a turistiky činí min. 500 €. Předsednictvo je oprávněno jednat o těchto příspěvcích individuálně.

(6) V případě vzniku členství v průběhu roku se stanoví příspěvek jako alikvótní část dle počtu celých měsíců členství.

(7) V případě zrušení členství před koncem kalendářního roku se zaplacený příspěvek ani jeho alikvótní část nevrací.

§ 3 Platnost  

(1) Příspěvkový řád byl schválen na jednání ustavující schůze spolku a vstoupil proto v platnost dnem 17. 07. 2010.

 

Download PDF